Nguyễn Đức Trung

User badges

Hoạt động gần đây


has commented in Phân Nano endophyte và Bioplant

đã đăng bài viết Phân Nano endophyte và Bioplant

has commented in Thuốc trừ nấm bệnh Azol 450 SC

đã đăng bài viết Thuốc trừ nấm bệnh Azol 450 SC

has commented in PHÂN SINH HỌC WEHG

has commented in PHÂN SINH HỌC WEHG

đã đăng bài viết PHÂN SINH HỌC WEHG