Hà Nguyễn Tps

User badges

Hoạt động gần đây


đã đăng bài viết Gioăng xếp chì chịu nhiệt

has commented in Gioăng xếp chì chịu nhiệt

đã đăng bài viết Flexible copper busbar, flexible busbar