ảnh chụp mờ quá, cho em hỏi con denon 1510 còn không anh