HI Muabannhan.
minh có mua 1 cái về sài mà thiết bị trả về đường link không tìm được vị trí.(www.gps958.com/simplemap.aspx?n=0.00000,0.00000) Hướng dẫn dùm mình với.