turbo là sao bác ơi, chiếc này mà quất bánh mâm nữa thì quá đẹp