Đổi mk két : b1 mở két mã số 0000
B2 : bấm giữ * và bấm 4 số mk mới , kết thúc phím # . Máy báo đèn xanh là xong.