Ai có nhu cầu sử dụng pm nhé fix mạnh cho ai có thiện chí