Thôi nôi là tròn năm, đầy tháng là tròn tháng, bạn hiểu sai ý nghĩa rồi