đã thử nghiệm và ứng dụng mang lại lợi ích rất cao