Giá bán sản phẩm tại trang chủ HP đây ah:
http://h20386.www2.hp.com/AustraliaStore/Merch/Product.aspx?id=1KZ54PA&opt=&sel=NTB&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=1303