Toàn là xạo không mọi người đừng tin chúng nó lùa đó