Mình thấy bài phân tích này cũng tương đối đầy đủ nè : https://www.lamchame.com/forum/threads/nen-mua-noi-ap-suat-co-hay-noi-ap-suat-dien.2232366/