Sao của tôi báo hiên có 8 tin đc đăng, thực tế có mỗi 4 tin đang đăng, và 7 tin báo chưa kích hoạt, sao vậy? Xin vho biết lý do và hỗ trợ để 7 tin chờ kích hoạt đc đăng cho dễ khi đẩy tin, cám ơn nhiều