Sp rat tuyet dung một thoi gian da co su thay doi ro ret