Đã dùng sản phẩm này, thơm mùi thuốc bắc và dễ chịu vô cùng