Đủ loại mau.. 1 thùq hày sao.. Hay 1 bộ ốc chiếc xe 250k vậy