ANH EM MUON ANH TƯ VAN DC K AK ,NHƯNG BƯỚC DẦU CẦN GI? VÀ PHẢI LÀM NHỮNG GI? ĐIỀU KIÊN NHƯ NÀO?THANKS ANH