Cảm giác như có hiệu quả xíu, giảm rõ nha, thank shop