Máy này bao gồm cả môtơ luôn thì giá bao nhiêu đó bạn