Mình có 2000 con gà mái dầu đang tìm nguồn ra cần hàng liên hệ mình