Bản này với bản máy dầu bản nào tiết kiệm hơn bạn?