Chả lụa 130k /1kg
Chả bò 195k /1kg
Bò viên 250 /1kg
Patê chả hoa đồng giá 175k