Thằg này bán máy xạo nha bà con. Nó lừa đảo bán máy tự chế không phải nhập khẩu. Bà con cẩn thận.