Shop oi, tư vấn cho mình mở trường mới qui mô 200 bé với đầy đủ trang thiết bị nhé