tấm sàn frp grating sử dụng tốt trong khu vực sản xuất có hóa chất, nước biển, cách được điện.