Cả nhà gọi 0166 3200 889 đặt hàng dùm nha, số kia tạm thời bị hư