mình muốn mua cái vòng đầu tiên và cái vòng cự giải thứ 6 và thứ 18. Có thể chuyển đến Sa đéc không ạk