Cho hỏi loại này dây luồng bên trong hay bên ngoài.?