Đào tạo chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (khung Bộ Nội Vụ)
(PHỤC VỤ CHO KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH)