"Bảo Hành Vĩnh Viễn" phần mềm là lỡ máy hư, máy mất đều cho kỹ thuật xuống cái lại miễn phí ak bạn... Hay lúc đó thu thêm phụ phí vậy bạn... thanks...