xin cho biết giá để làm bảng qc signal led full màu có thể thay đổi nội dung gồm 4 hàng chữ kt 0,6 x1,0