A ơi trứơc em lấy thuốc Anh úông khỏi rồi a à. À a gửi cho em 3thang nữa nhá. Đúng Loại như lần trứơc nhé, để em cho bạn em úông.