Cửa hàng ra thẻ đứng tên tôi được ko.được tôi tới mua