Mật ngọt thì chết ruồi. Ai cũng bảo ngon nhào vào lại đẫm máu :)